HD ENV

Технологията на обвиващата крива HD ENV® за мониторинг на вибрациите позволява откриването на неизправности на зъбни колела и лагери много рано в процеса на настъпване на повреда, което позволява да се следи отблизо развитието на отделните етапи от повредата.

HD ENV е подобрение в начина, по който данните за вибрациите се обработват и представят на потребителя. Уникалната прецизност и яснота на спектрите и времевите сигнали определят местоположението, характера и степента на възникващите повреди с голяма точност и превъзходно време за предупреждение.

Отличителни характеристики

 • Вибрационен мониторинг по метода на обвиващата крива на съвсем ново ниво, и идеално допълнение към конвенционалните вибрационни методи

 • Открива на много ранен етап машинни проблеми, които обикновено е трудно да се открият навреме чрез методи, различните от метода на обвиваща крива

 • Използва умело разработени алгоритми за цифрова обработка на сигнала, за да получи оптимални данни за тенденции

 • Извършва мониторинг на приложения в широк диапазон от обороти

 • Лесно се интегрира в съществуващата индустриална инфраструктура като  използва съществуващите инсталации с вибрационни сензори

 

Техническо описание

Capable of detecting at a very early stage such machine problems that are generally difficult to find in good time with non-enveloping techniques – for example, gear damage and bearing damages – the method utilizes cleverly engineered algorithms for digital signal processing to obtain optimal data for trending purposes.

Signals buried in machine noise are revealed through high-definition digital enveloping, extracting and enhancing the signals of interest from the overall machinery vibration signal while preserving the true highest peaks. HD ENV can be used to monitor applications in a very broad RPM range.

Открива на много ранен етап машинни проблеми, които обикновено е трудно да се открият навреме чрез методи, различните от метода на обвиваща крива -  например повреди на зъбни колела и повреди на лагерите. Mетодът използва умно проектирани алгоритми за цифрова обработка на сигнала, за да бъдат получени оптимални данни за тенденциите.

Скритите в машинния шум сигнали  се откриват чрез метода на обвиваща крива с висока разделителна способност, като по този начин сигналите от интерес биват извлечени и усилени от общия вибрационен сигнал на машината, като същевременно се запазват истинските най-високи пикове. HD ENV може да се използва за наблюдение на приложения в много широк диапазон от обороти в минута.

HD ENV measurement technique

Входни данни

За да се установи тенденция за цялостното състояние на машината, са необходими сигнал от  вибрационен сензор и измерване на оборотите в минута. За анализ и тенденция на симптомите също се изискват данни за предавките и лагерите.

Филтри и други опции

На разположение са редица предварително дефинирани филтри за откриване на повреди или аномалии в различен етап на развитие; два от тях са специално проектирани за мониторинг на лагери, а другите са за специални приложения, както при лагерни, така и при нелагерни  приложения.

Филтър за шум: Случайно възникващи високи показания, които могат да причинят фалшиви аларми, се филтрират с помощта на алгоритъма за отхвърляне на случайни удари.

Колебанията в RPM се обработват с помощта на  HD Order Tracking, вижте по-долу.

Алгоритъмът за усилване на симптомите търси повтарящи се въздействия във времевата област. В резултат на това, случайните сигнали се потискат, а повтарящите се сигнали се усилват. Изходът е времеви сигнал на HD ENV, където могат да бъдат показани съответните данни за лагерите и зъбните  колела.

Изходни данни

 • HD Real Peak
  Мерната единица е HD Real Peak, скаларна стойност, изразена в децибели. Като представя истинската най-висока стойност, намерен в сигнала на обвиващата крива, HD Real Peak е основната стойност, която трябва да се използва за определяне на тежестта на повреда на лагера или зъбното колело. Използва се и за задействане на аларми.

 • HD ENV Time signal
  HD ENV Времевият сигнал е полезен за анализ на вибрационните измервания, например локализиране на евентуална повреда на зъбно колело или лагер. В някои случаи е възможно също така да се определи естеството на повредата (единична пукнатина или отцепване на слоеве и т.н.).

 • HD ENV Spectrum
  HD ENV Spectrum е резултат от прилагането на FFT алгоритми върху HD ENV времеви сигнал. HD ENV Spectrum е полезен за определяне (1) къде в лагера се намира възможна повреда и (2) тежестта на повредата. Също така е полезен за разкриване на тенденции (прилагане на стойности на симптоми и честотни ленти).

HD Order Tracking

За машини, работещи с променлива скорост, анализът чрез Проследяване на хармоници с висока разделителна способност (High Definition Order Tracking) осигурява надеждни данни и кристално ясни измервателни резултати, дори когато RPM варира значително в хода на измерването. При все повече машини скоростта се контролира. Например компресори със задвижване с променлива скорост (вариатор), където RPM се променя много бързо. Проследяването на хармониците е приложимо в голям обхват на RPM, от само няколко до хиляди обороти в минута.

HD проследяването на хармоници  е приблизително десет пъти по-добър метод от традиционните алгоритми за анализ на хармониците, когато оборотите в минута не са напълно стабилни.

Методът използва кратни на скоростта на въртене (хармоници), а не абсолютна честота (Hz). Целта на използването на хармоници е да заключи (фиксира) показанията за скоростта на въртене (1X) и нейните кратни стойности, което означава, че хармоничните компоненти в спектъра винаги остават в едно и също положение, дори ако скоростта на въртене варира по време на измерването.

Следователно два или няколко спектъра от една и съща машина с променлива скорост могат да бъдат сравнени по-лесно, ако са представени като хармоници. При проследяването на хармониците честотният диапазон винаги покрива симптомите, които представляват интерес, независимо от скоростта на въртене на машината.

Практически случаи

Повреда на многостепенна предавателна кутия

Част от всеобхватен проект за проучване и определяне на най-добрите практики за мониторинг на предавателна кутия с HD технология, това конкретно проучваяне включва мониторинг на състоянието на многостепенна предавателна кутия в целулозен завод.

МОНИТОРИНГ НА ТОПКОВА МЕЛНИЦА

Като използва преносимия инструмент Leonova Emerald и акселерометрите DuoTech, норвежката минна компания Rana Gruber следи механичното състояние на критичната за производството топкова мелница в конкретния казус.

СВРЪХРАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СУШИЛЕН БАРАБАН

Този случай описва международна химическа компания във Финландия, която наблюдава състоянието на нискоскоростни сушилни барабани от 2012г. насам, като използва HD технология.