Обучение по мониторинг на състоянието

SPM Академия предлага два специфични за SPM курсове за обучение. Участникът се запознава с методите за измерване на ударни импулси и вибрации с преносимите инструменти Leonova Diamond/Leonova Emerald и най-новата версия на диагностичния софтуер Condmaster Ruby.

 

Базов курс по мониторинг на състоянието

Базов курс по измерване на ударни импулси и вибрации, предназначен за потребители на инструменталната система Leonova Diamond/Emerald. Не е необходим предишен опит. Курсът включва общ преглед на метода SPM®  и измерване на вибрациите съгласно стандарта ISO, както и идентифициране на дефекти в лагерите с методите SPM HD® и HD ENV® . След завършване на курса ще притежавате основните умения, за да можете да оценявате обичайни приложения. Също така ще сте научили основните функции на софтуерния продукт  Condmaster® Ruby, за да можете да създавате измервателни точки, да задавате измервателни маршрути и да комуникирате с инструмента. Също така ще овладеете инструмента благодарение на практическите упражнения за измерване.

Фокусът на това обучение е създаването на измервателни точки в Condmaster® Ruby и практическото използване на инструментите Leonova Diamond и Emerald .

Продължителност

2 дни

Информация за цена и резервация

Свържете се с нас за оферта.

Крайният срок за регистрация е две седмици преди началото на курса.
Забележка: Ако броят на регистрираните участници е по-малък от четири, курсът може да бъде преместен или анулиран. Възможна е промяна в цената.

Резервираме хотелски стаи за участници в нашите курсове - моля, информирайте ни, ако желаете да резервирате една или повече стаи. Обучението се провежда в SPM Academy, Finningevägen 71, Strängnäs, Швеция.

Вижте Календар на събитията за информация относно датите на курса, как да се регистрирате и политиката за анулиране.

 

Курс по мониторинг на състоянието за напреднали

Kурсът за мониторинг на състоянието за напреднали е предназначен за потребители, които желаят да научат повече за анализа на машината с Leonova Diamond/Emerald.

За максимална полза от курса трябва да сте завършили базов курс по мониторинг на състоянието или да имате добри познания за ударно-импулсното измерване и основни познания за вибрационното измерване съгласно стандарта ISO.

Курсът включва анализ на спектъра и как да конфигурирате измервателните точки за откриване на различни повреди на машината. След завършване на курса ще имате необходимите теоретични познания за оценка на неизправности като повреди в лагерите, дисбаланс, несъосност и елементарен анализ на предавателна кутия. Също така ще придобиете знания за фазовото измерването и как това е полезно при анализ на машината.

Фокусът на това обучение е конфигурирането на измервателни задания и анализ на измервателните резултати в Condmaster® Ruby.

Продължителност

2.5 дни

Информация за цена и резервация

Свържете се с нас за оферта.

Крайният срок за регистрация е две седмици преди началото на курса.
Забележка: Ако броят на регистрираните участници е по-малък от четири, курсът може да бъде преместен или анулиран. Възможна е промяна в цената.

Резервираме хотелски стаи за участници в нашите курсове - моля, информирайте ни, ако желаете да резервирате една или повече стаи. Обучението се провежда в SPM Academy, Finningevägen 71, Strängnäs, Швеция.

Вижте Календар на събитията за информация относно датите на курса, как да се регистрирате и политиката за анулиране.

Basic course in condition monitoring

A basic course in shock pulse- and vibration measurement intended for users of the portable instruments Leonova Diamond and Leonova Emerald. No previous experience is necessary. The course includes an overview of the SPM® method and vibration measurement according to ISO standard, as well as identify bearing defects with the SPM HD® and HD ENV® techniques. After completing the course, you will have the basic skills to be able to evaluate simple applications. You have also learned the basic functions of the software program Condmaster® Ruby so that you can create measuring points, set up measuring rounds, and communicate with the instrument. You will also master the instrument thanks to the practical measurement exercises.

The focus for this training is creating measuring points in Condmaster® Ruby and practical use of the Leonova Diamond and Leonova Emerald instruments.

Duration

2 days

Price and booking information

Contact us for a quotation.

Registration deadline is two weeks before the course starts.
Note: If the number of registered participants is less than four, the course may be moved or canceled. Price changes may occur.

We reserve hotel rooms for our course participants - please inform us if you wish to book one or more of these rooms. The training takes place at the SPM Academy, Finningevägen 71, Strängnäs, Sweden.

See the event calendar for information about course dates, how to register, and cancellation policy.

Advanced course in condition monitoring

The Advanced course in condition monitoring is intended for users who want to learn more about machine analysis using Leonova Diamond and Leonova Emerald.

For maximum benefit from the course, you should have completed Basic course in condition monitoring or have good knowledge of the shock pulse measurement, and basic knowledge of vibration measurement according to ISO standard.

The course includes spectrum analysis and how to configure the measuring points to detect different machine faults. After completing the course, you will have the necessary theoretical knowledge to evaluate faults like bearing defects, unbalance, misalignment and very simple gearbox analysis. You will also learn about phase measurement and how this is useful in machine analysis.

The focus for this training is configuring measuring assignments and analysis of measuring results in Condmaster® Ruby.

Duration

2.5 days

Price and booking information

Contact us for a quotation.

Registration deadline is two weeks before the course starts.
Note: If the number of registered participants is less than four, the course may be moved or cancelled. Price changes may occur.

We reserve hotel rooms for our course participants - please inform us if you wish to book one or more of these rooms. The training takes place at the SPM Academy, Finningevägen 71, Strängnäs, Sweden.

See the event calendar for information about course dates, how to register, and cancellation policy.